Profil o zprostředkovateli

Informace o zprostředkovateli

 • Název pojišťovacího zprostředkovatele:ERGO Pro spol. s r.o., a.s.IČO: 26175401 
 • Sídlo pojišťovacího zprostředkovatele: Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Česká republika.
 • Činnosti pojišťovacího zprostředkovatele vykonává ERGO Pro spol. s r.o. jako samostatný zprostředkovatel – pojišťovací agent, zastupující pojistitele.
 • Činnosti pojišťovacího zprostředkovatele vykonává ERGO Pro spol. s r.o. jako samostatný zprostředkovatel – pojišťovací makléř na základě smlouvy se zákazníkem.
 • ERGO Pro spol. s r.o. je zapsáno v evidenci České národní banky jako samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.
 • ERGO Pro spol. s r.o. je zapsáno v evidenci České národní banky jako vázaný zástupce dle zákona č. 427/2011 Sb. o penzijním doplňkovém spoření.
 • ERGO Pro spol. s r.o. je zapsáno v evidenci České národní banky jako vázaný zástupce dle zákona č. 257/2016 Sb o spotřebitelském úvěru
 • ERGO Pro spol. s r.o. je zapsáno v evidenci České národní banky jako vázaný zástupce dle zákona č. 256/2004 Sb o podnikání na kapitálovém trhu

 

Tyto informace je možno ověřit na webu dohledového orgánu Česká národní banka: - https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB45.LOGIN_A?p_lang=cz&p_err=8

Vyřizování stížností

Stížnosti a reklamace jsou řešeny samostatným dokumentem umístěným na webu společnosti www.ergo-pro.cz.

Forma podání může být učiněna písemně, e-mailem, datovou schránkou.

 

ERGO Pro spol. s r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Česká republika.

www.ergo-pro.cz

mail: info@ergo-pro.cz

ID datové schránky: 59d9kpa

 

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1, www.cnb.cz

mail: podatelna@cnb.cz

ID datové schránky: bj6755e

 

Mimosoudní řešení sporů řeší, s výjimkou sporů o životním pojištění, Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven, Elišky Krásnohorské 110 00, 110 00 Josefov, www.ombudsmancap.cz

mail: kancelar@ombudsmancap.cz

ID datové schránky: i4ymwu8

 

Pravomoci ombudsmana ČAP se nevztahují na:

 • spory ze zákonného pojištění zaměstnavatele proti škodám způsobeným pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání
 • spory z pojištění odpovědnosti za provoz vozidla (tzv. povinná odpovědnost)
 • spory z pojištění občanskoprávní odpovědnosti
 • spory poškozených stran, které nejsou spotřebiteli

 

Spory životního pojištění řeší Kancelář finančního arbitra, Legerova 69, 110 00 Praha 1 Nové Město

mail: arbitr@finarbitr.cz

ID datové schránky: qr9ab9x

 

Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz,

mail: podatelna@coi.cz

ID datové schránky: p2fdz5j

 

Řešení sporů on-line v EU na web stránkách: www.ec.europa.eu/odr

 

Žalobu lze podat u příslušného soudu v České republice.

Seznam subjektů

Seznam subjektů, se kterými je realizována spolupráce v oblasti produktů finančních služeb je v úplném rozsahu uvedena na webové stránce: https://www.ergo-pro.cz/o-spolecnosti/obchodni-partneri

Informace o přímém nebo nepřímém držení hlasovacích práv nebo základního kapitálu

Společnost nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťoven, jejichž produkty zprostředkovává. ERGO Pro, spol. s r. o. je 100% dceřinou společností ERGO pojišťovny, a.s.

Odměna zprostředkovatele

Zprostředkovatel a jeho VZ jsou v souvislosti se sjednáním produktů finančních služeb nebo jejich změnami odměňováni formou provizí spolupracujícími subjekty / producenty produktů finančních služeb. Zprostředkovatel ani jeho VZ nejsou odměňování přímo zákazníkem. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění, s výjimkou sjednání nebo podstatné změny rezervotvorného pojištění1, neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 78 ZoDPZ.

Pobídky

Zákazník nebude hradit žádné provize, odměny, jiné platby včetně finančních nebo nefinančních výhod, ani žádnou jinou pobídku zprostředkovateli pojištění.

Pojištění

 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Parametry pojištění: Pro případ, že bychom někomu (třetí straně) svojí (ne)činností způsobili újmu máme sjednáno pojištění odpovědnosti.
 • Pojistitel: Generali Česká pojišťovna