Medical Tourism Insurance

Produkt Medical Tourism Insurance je v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a je uznávaný odborem azylové a migrační politiky.

Pojištění se sjednává v rozsahu “nutné a neodkladné” zdravotní péče. Předmětem pojištění jsou náklady související s pobytem pojištěného na území ČR, které vznikly v rámci lékařského ošetření. Pojištění splňuje veškeré požadované a zároveň nadstandardní podmínky zákonného pojištění cizinců. Pojištění též platí pro výjezdy z ČR do ostatních států Schengenského prostoru.
Pojištění lze sjednat na dobu 1 nebo 2 měsíců.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte info@ergo-pro.cz.

Medical Tourism Insurance

The insurance is recognized by the Czech Ministry of Interior of the Czech Republic, department of asylum and migration policy, as a document in the sense of Section (§) 180i of the Act No. 326/1999 Coll. on the residency of foreigners on the territory of the Czech Republic, as amended.

The insurance is effected to the extent of necessary and urgent health care. The object insured consists of demonstrable expenses spent on medical treatment within the period of stay in the Czech Republic and also during visits made from the CR to other countries of the Schengen Area. The insurance fulfills all the legally required and at the same time extra statutory conditions of insurance of foreigners.

Insurance can be concluded for 1 or 2 month.

Mедицинское страхование иностранных граждан

Продукт страхования “Medical Tourism Insurance” находится в соответствии с законом № 326/1999 Свода законов, О пребывании иностранных граждан, следовательно, он признается отделом по рассмотрению заявлений о предоставлении убежища и миграционной политики.

Страхование контрактуется в пределах «необходимого и срочного» здравоохранения. Предметом страхования являются расходы, связанные с пребыванием застрахованного лица на территории ЧР, которые возникли в рамках предоставления медицинского обслуживания. Cтрахование, вместе с тем, соответствует полностью всем требуемым и, одновременно с этим, сверхстандартным условиям обязательного страхования иностранных граждан. Страхование также действует в случае выездов из ЧР в остальные государства Шенгенского пространства.

Страхование  можно заключить на 1 или 2 мeсяцa.


Kontakt ERGO Pro
ERGO Pro, spol. s r. o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Tel. +420 221 511 070
Fax. +420 221 511 079
Email: info@ergo-pro.cz

Online pojištění